Odporność komórkowa

W odporności naturalnej owadów szczególnie dużą rolę odgrywają odczyny komórkowe. Do odczynów tych należą: fagocytoza, aglomeracja, inkapsulacja, tworzenie guzków, segregacja (fagocytoza przez komórki osiadłe) oraz tworzenie skrzepów. Fagocytoza. Fagocytoza polega na wychwytywaniu cząsteczek ciał obcych przez komórki o właściwościach żernych. U pszczół zdolność do fagocytozy mają zarówno komórki hemo- limfy, jak i komórki osiadłe, które […]

Zapobieganie i zwalczanie inwazji B. coeca

Zapobieganie. Najważniejszą rolę w zapobieganiu inwazji B. coeca odgrywa przestrzeganie zasad higieny w ulu, częsta wymiana plastrów, odsklepianie zapasów na wiosnę, trzymanie w pasiece tylko silnych rodzin. Zwalczanie. Efekty w zwalczaniu braulozy można osiągnąć przy połączeniu zabiegów higienicznych z oczyszczaniem od pasożytów zarażonych owadów. Zabiegi higieniczne polegają na odsklepianiu plastrów, na których żerują larwy pasożyta […]

Zwalczanie choroby warrozy

Na podstawie pisma Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Weterynarii z dnia 18.VI.1980 r. warroza podlega obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Od czerwca do października należy przeprowadzić przeglądy w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych i zbadać osyp zimowy. W tym samym czasie przeprowadza się przegląd pasiek w pasie nadgranicznym o szerokości 3 km. Po stwierdzeniu choroby pasiekę […]

Zwalczanie choroby roztoczowej

Choroba roztoczowa jest zwalczana z mocy ustawy na podstawie następujących rozporządzeń i instrukcji: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września i 946 r. o obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby roztoczowej, Instrukcja nr 2 Ministra Rolnictwa, Departament Weterynarii z dnia 15 września 1966 r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego, kiślicy i choroby roztoczowej, […]

Zwalczanie choroby zarodnikowcowej

Pozytywne efekty daje połączenie zabiegów hodowlanych, które mają na celu zwiększenie siły rodziny ze swoistym leczeniem i zabiegami higienicznymi likwidującymi spory pasożyta w otoczeniu pszczół. Leczenie obejmuje roje, których utrzymanie w pasiece jest opłacalne. Rodziny, które nie chcą pobierać syropu leczniczego oraz rodziny bardzo słabe należy zlikwidować. Postępowanie w pasiece w przypadku choroby polega na: […]

Zwalczanie i leczenie grzybicy otorbielakowej

Zwalczanie. W zwalczaniu choroby zalecana jest zmiana matki, usunięcie z gniazda plastrów z chorym czerwiem, ocieplenie i zawężenie gniazda oraz podkarmienie rodziny ciepłym syropem cukrowym. Przy masowym zaatakowaniu czerwia rodzinę należy przesiedlić, ramki odkazić (najlepiej przez opalenie), woszczynę przetopić lub przeznaczyć do wymiany na węzę, sprzęt i narzędzia pasieczne odkazić 3,0% formaliną. W niektórych krajach […]

Zwalczanie i leczenie kiślicy

Zwalczanie. Kiślica jest chorobą zwalczaną z mocy ustawy i podlega obowiązkowi zgłaszania. Zadania lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia kiślicy są identyczne jak przy zgnilcu złośliwym. Postępowanie zależy natomiast od formy choroby. W postaci łagodnej postępowanie ma na celu polepszenie warunków bytowania rodziny przez zawężenie i ocieplenie gniazda, okresowe ograniczenie czerwienia matki (przetrzymywanie matki przez 10 […]

Zwalczanie zgnileca złośliwego

Zgnilec złośliwy należy do chorób zakaźnych zwierząt, które podlegają obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę i zwalczania pod kierunkiem odpowiednich władz administracyjnych i państwowej służby weterynaryjnej na podstawie następujących aktów prawnych: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca złośliwego, kiślicy i choroby roztoczowej pszczół do chorób zwierząt, które podlegają […]

Postępowanie w okręgu zagrożonym

Wokół pasieki zapowietrzonej tworzy się w promieniu 3÷5 km okręg zagrożony. Utworzenie okręgu zagrożonego ma na celu niedopuszczenie do zawleczenia zarazy do innych pasiek. W okręgu zagrożonym urząd wojewódzki wydaje zakaz wywożenia i wynoszenia bez zezwolenia wojewódzkiego lekarza weterynarii pni pszczelich, matek, czerwia i pszczół oraz urządzania przetargów i wystaw pszczelarskich. Po zlikwidowaniu zgnilca złośliwego […]

Postępowanie w pasiece zapowietrzonej

Po urzędowym stwierdzeniu choroby pasieka zostaje uznana za zapowietrzoną. W pasiece zapowietrzonej urząd wojewódzki (wojewódzki lekarz weterynarii) wydaje decyzję nakazującą umieszczenie przy wejściu do pasieki tablicy z wyraźnym i trwałym napisem: zgnilec złośliwy, kiślica lub choroba roztoczowa, oraz decyzje zabraniające: prawa wstępu do pasieki zapowietrzonej osobom postronnym z wyjątkiem pracowników służby weterynaryjnej i upoważnionych rzeczoznawców […]