Postępowanie w okręgu zagrożonym

Wokół pasieki zapowietrzonej tworzy się w promieniu 3÷5 km okręg zagrożony. Utworzenie okręgu zagrożonego ma na celu niedopuszczenie do zawleczenia zarazy do innych pasiek. W okręgu zagrożonym urząd wojewódzki wydaje zakaz wywożenia i wynoszenia bez zezwolenia wojewódzkiego lekarza weterynarii pni pszczelich, matek, czerwia i pszczół oraz urządzania przetargów i wystaw pszczelarskich. Po zlikwidowaniu zgnilca złośliwego lub kiślicy w pasiece zapowietrzonej należy niezwłocznie przeprowadzić przegląd wszystkich pasiek w okręgu zagrożonym. Przeglądów dokonują upoważnieni pracownicy służby weterynaryjnej lub rzeczoznawcy chorób pszczół. W okręgu zagrożonym chorobą roztoczową obowiązuje nakaz niszczenia wszystkich rojów wędrujących i rojów dzikich. Wszystkie pasieki w tym okręgu podlegają na wiosnę następnego roku obowiązkowemu przeglądowi, w czasie którego są pobierane do badań laboratoryjnych próbki pszczół z osypu zimowego. Z dokonanych przeglądów pasiek należy sporządzić wykaz z podaniem: nazwiska i adresu posiadacza pasieki oraz miejsce jej lokalizacji, liczbę przebadanych pni, liczbę pni podejrzanych o chorobę, krótkiego opisu objawów chorobowych zauważonych przez posiadacza pasieki oraz własnych obserwacji poczynionych w trakcie przeglądu, liczby pobranych do badań próbek czerwia i pszczół. Wywóz pasiek z okręgu zagrożonego może nastąpić jedynie za zgodą urzędu wojewódzkiego. Warunkiem otrzymania zgody na wywóz pasiek w okręgu zagrożonym zgnilcem złośliwym lub kiślicą jest uznanie przez wojewódzkiego lekarza weterynarii lub osobę przez niego upoważnioną wszystkich rodzin w pasiece za zdrowe i nie podejrzane o te choroby. Badanie należy przeprowadzić w ciągu doby przed planowanym terminem wywozu pasieki. W okręgu zagrożonym chorobą roztoczową warunkiem wydania zezwolenia jest poddanie wszystkich rodzin ośmiokrotnemu odymianiu preparatem Folbex lub działaniu tymolu.