Przepisy ogólne i końcowe

Koszty przeglądu i badania pasiek są pokrywane z funduszu epizootycznego. Koszty leków pokrywają właściciele. Urząd wojewódzki uznaje zarazę za wygasłą i uchyla zarządzenia kontumacyjne w przypadku zgnilca złośliwego i kiślicy jeżeli: wszystkie zakażone pnie zostały zlikwidowane i ule odkażone, zastosowane środki i zabiegi doprowadziły do likwidacji zarazy, a badanie pasieki przeprowadzone po 4÷6 tygodniach od chwili likwidacji zarazy nie wykazało objawów wzbudzających podejrzenie zgnilca złośliwego lub kiślicy, przeprowadzono dokładne mechaniczne oczyszczanie i odkażanie uli, ramek, sprzętu pasiecznego i pasieczyska po chorych i podejrzanych o chorobę rodzinach. Chorobę roztoczową uznaje się za wygasłą i uchyla zarządzenia kontumacyjne po zastosowaniu leczenia wszystkich rodzin przy użyciu Folbexu lub tymolu, po uzyskaniu wiosną następnego roku negatywnych wyników z badania wszystkich gniazd pszczelich oraz z badania laboratoryjnego pszczół pobranych ze wszystkich pni z osypu zimowego. O wygaśnięciu zarazy urząd wojewódzki powiadamia wszystkie władze i urzędy, które zawiadomiono ojej wybuchu oraz podaje, w sposób identyczny w jaki jej stwierdzenie zostało podane, do publicznej wiadomości. Przy podejrzeniu, że na danym obszarze nie wszystkie przypadki chorób zwalczanych z mocy ustawy zostały ujawnione, urząd wojewódzki może zarządzić przebadanie wszystkich pasiek na określonym terenie. Do czasu przeprowadzenia badania zabrania się wprowadzania i usuwania bez zezwolenia urzędu wojewódzkiego pni i pszczół, urządzania przetargów i wystaw pszczelarskich. Przegląd i badanie pasiek przeprowadza się w sposób identyczny jak w okręgu zagrożonym.