Badanie miodu

Miód po rozcieńczeniu płynem fizjologicznym w stosunku 1:5 należy odwirować przy 12÷13 tys. obrotów/min przez 30 minut. Z osadu sporządza się zawiesinę, którą po ogrzaniu 15-minutowym na łaźni wodnej o temperaturze 78÷80°C, posiewa się na podłoża stosowane do izolacji B, larvae. Część zawiesiny bada się na obecność endospor. Badanie wosku i węzy. Około 2 g wosku lub węzy po rozpuszczeniu w probówce w mieszaninie wody z terpentyną (8 g terpentyny, 2 ml wody) w temp. 78÷80°C i odwirowaniu (5 tys. obrotów/min przez 15 minut) bada się mikroskopowo i hodowlanie na obecność endospor i form wegetatywnych B. larwę. Preparat mazany po utrwaleniu nad płomieniem należy przed wybarwieniem odtłuścić etanolem. Rozpoznanie różnicowe. W rozpoznaniu różnicowym należy wykluczyć kiślicę, chorobę woreczkową i zaziębienie czerwia. Zestawienie najczęściej występujących i najbardziej charakterystycznych objawów i zmian chorobowych, które występują w przebiegu zgnilca złośliwego. Zapobieganie. Najważniejszą rolę w zapobieganiu odgrywa ścisłe przestrzeganie zasad higieny w pasiece, szybkie wykrywanie i likwidacja choroby we wszystkich pasiekach na obszarze co najmniej 5 km, unikanie karmienia miodem i użytkowania węzy niewiadomego pochodzenia lub z rodzin chorych. W pasiekach należy trzymać jedynie silne roje. Nowo nabyte roje należy poddawać 1-miesięcznej kwarantannie. Ule z nowo zakupionymi lub niewiadomego pochodzenia rojami ustawia się na peryferiach pasieki, przez miesiąc obserwuje pracę rodziny oraz przeprowadza dokładny przegląd czerwia. Pszczelarz jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich środków ostrożności w celu ewentualnego zapobieżenia rozwleczenia choroby w pasiece. Ponieważ zgnilec złośliwy szerzy się za pośrednictwem sprzętów, narzędzi pasiecznych i mio- darek, należy unikać ich wspólnego użytkowania. Pasieki wędrowne muszą pozostawać pod ścisłą kontrolą weterynaryjną. Na pastwiskach nie mogą przebywać pasieki nie poddane urzędowej kontroli lekarsko-weterynaryjnej. W trakcie przeglądu jesiennego należy zwracać baczną uwagę na czerw. Każda komórka z niewygryzionym czerwiem wzbudza w tym okresie podejrzenie zgnilca złośliwego. Próbki z niewygryzionym czerwiem należy przesłać niezwłocznie do badania laboratoryjnego. W przypadku stwierdzenia zgnilca złośliwego w pasiekach okolicznych, szczególnie w jesieni, wskazane jest podkarmienie wszystkich rodzin w pasiekach syropem leczniczym z dodatkiem polisulfamidu ze szczególnym zwróceniem uwagi na niedopuszczenie przedostania się tych leków do miodu przeznaczonego do konsumpcji.