Postępowanie w przypadkach chorób zwalczanych z mocy ustawy

Zgnilec złośliwy, kiślica, choroba roztoczowa i warroza należą do chorób zwierząt zwalczanych z urzędu. Podlegają one obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę, a ich zwalczaniem kierują władze administracyjne i służba weterynaryjna. Posiadacze pasiek są zobowiązani, pod rygoreami administracyjnymi, do każdorazowego zgłaszania przypadków wystąpienia objawów wzbudzających podejrzenie o te choroby oraz sumiennego wypełniania wszystkich zarządzeń służby weterynaryjnej, które wypływają z instrukcji o zwalczaniu chorób. Obowiązki posiadaczy pasiek oraz postępowanie służby weterynaryjnej i organów administracji w przypadku chorób pszczół Zwalczanych z mocy ustawy regulują następujące akty prawne: rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierząt, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób, instrukcja nr 2 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 września 1966 r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego, kiślicy i choroby roztoczowej, pismo Ministerstwa Rolnictwa, Departament Weterynarii z dnia 19 kwietnia 1974 r. o stosowaniu tymolu w chorobie roztoczowej pszczół oraz o obowiązkowym badaniu pszczół w kierunku tej choroby w strefie przygranicznej z Niemiecką Republiką Demokratyczną. pismo Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 VI 1980 r. w sprawie postępowania przy warrozie.