Rozpoznanie choroby zaziębienia czerwia

Pewne trudności stwarza odróżnienie formy łagodnej kiślicy od zaziębienia czerwia. Czerw zaziębiony choruje i zamiera najczęściej w skrajnych komórkach plastra. Giną głównie poczwarki. U larw wyprostowanych w dolnych partiach ciała pojawia się ciemnozielona lub brunatna plama. U poczwarek ciemnieją oczy, odwłoki są skrócone. Badanie w kierunku Str. pluton wypada negatywnie. Zapobieganie. Polega na zapewnieniu rodzinie odpowiednich warunków chowu, żywienia i higieny poprzez: trzymanie w pasiece wyłącznie silnych rodzin, zabezpieczenie gniazda przed oziębieniem (dostosowanie gniazda do siły rodziny, dodatkowe ocieplenie przy spadkach temperatury), przestrzeganie zasad higieny w pasiece, zapewnienie stałego dopływu pokarmu i czystej wody do rodziny, optymalne stosowanie podkarmiania, szczególnie wiosennego. Należy ograniczać zbyt obfite czerwienie matki w okresie braku pożytku i złej pogody, unikanie przeglądów gniazd i poszerzania gniazda w okresie chłodów, okresową kontrolę zdrowotności rodziny, zapobieganie rabunkom i błądzeniu pszczół, eliminację matek pochodzących z rodzin chorych oraz rodzin, które przechorowały kiślicę, unikanie wychowu matek w bliskim pokrewieństwie, kontrolę stanu zdrowia pasiek wędrownych i niedopuszczenie do wywozu na pastwiska pasiek zakażonych, odpowiednie zaopatrzenie rodziny w pokarm na zimę.